HISTORIA SZKOŁY

 • 1 wrześœnia 1999 r.

  Zgodnie z Projektem o ośœwiacie utworzono Gimnazjum nr 5 w Myszkowie. Dyrektorem gimnazjum został mgr Eugeniusz Bugaj. Funkcję wicedyrektora gimnazjum objęła mgr Krystyna Tomzik - Kliza.
 • 8 czerwca 2001 r.

  Nadanie gimnazjum imienia Roberta Schumana.
 • 1 wrześœnia 2003 r.

  Zgodnie z uchwałą nr VIII/74/03 Rady Miasta w Myszkowie, Gimnazjum nr 5 im. Roberta Schumana weszło w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie. Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie została mgr Aleksandra Okraska. Funkcję dyrektora d/s gimnazjum objęła mgr Krystyna Tomzik - Kliza.
 • 1 wrześœnia 2005 r.

  Szkoła przyjęła nazwę Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana w Myszkowie.
 • 1 września 2017r.

  Na podstawie art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół Publicznych nr 5, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi. Rozpoczął się proces wygaszania gimnazjum – nie będzie już prowadzona do niego rekrutacja.

O SZKOLE

W roku szkolnym 2017/2018 w 9 oddziałach uczy się 221 gimnazjalistów. Są to uczniowie klas drugich i trzecich.

Od nowego roku szkolnego nie ma już naboru uczniów do klas pierwszych gimnajum. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w klasach o charakterze: matematyczno - przyrodniczym, lingwistycznym i sportowym. Dzięki stworzeniu w naszej szkole oddziału integracyjnego, uczniowie uczą się tolerancji dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywają się w 15 pracowniach i w 4 salach gimnastycznych. Szkoła posiada 2 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu.

Do budynku szkoły przylegają 3 boiska sportowe, które są wykorzystywane przez młodzież w czasie sprzyjających warunków pogodowych. Ponadto uczniowie mają możliwośœć korzystania z krytego basenu w budynku MOSiR-u. Do dyspozycji gimnazjalistów jest szkolna œświetlica, skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu, gabinet medycyny szkolnej i gabinet stomatologiczny. Nasze gimnazjum posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, pracownię komputerową współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także - tablicę interaktywną - finansowaną ze œśrodków własnych szkoły. Wszystkim wychowankom fachową opiekę pedagogiczno - psychologiczną zapewnia szkolny pedagog. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, sklepiku spożywczego. Szkoła pomaga uczniom rozwijać zainteresowania na licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Do niewątpliwych atrakcji szkoły można zaliczyć wycieczki dydaktyczne, turystyczno - krajoznawcze krajowe i zagraniczne, obozy sportowe oraz wymiany uczniów ze szkołami europejskimi. W szkole redagowana jest przez uczniów elektroniczna gazetka gimnazjalistów "Kameleon".