I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Myszkowie ul. Sikorskiego 20A , 42-300 Myszków;

  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) ; sienkiewicz5@go2.pl

  1. dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

  2. informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

  1. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;

  1. dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

  1. każdy uczeń (opiekun prawny) posiada prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO);

  1. uczeń (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);

  1. podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne.

Myszków, maj 2018 r.

Aleksandra Okraska

dyrektor szkoły

1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą