"Schuman wskazał nam drogę do zjednoczonej Europy. Jego wizja stała się rzeczywistością"
Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 r. w Clausen w Luksemburgu. Mieszkał tam aż do matury a następnie rozpoczął studia prawnicze w Bonn, skąd po kilku miesiącach przeniósł się do Monachium. Kolejne lata studiów odbywał w Berlinie i Strasburgu, gdzie 1910 r. uzyskał tytuł doktora praw. Dwa lata późŸniej zdał egzamin sędziowski.

Schuman uważał katolicyzm za podstawę rozwoju społecznego i bardzo aktywnie działał w organizacjach społecznych o profilu katolickim. Już na początku studiów wstąpił do katolickiej korporacji studenckiej "Unitas", której aktywnym członkiem pozostał do końca życia. Kolejnym krokami w bogatej działalnośœci społecznej Schumana było członkostwo w regionalnej sekcji "Związku Ludowego Katolickich Niemiec" (organizacja ta liczyła wówczas 800 tys. członków), a następnie w Katolickim Związku Akademickim.

Po I wojnie œświatowej, którą, po krótkiej służbie wojskowej w twierdzy Metz, spędził pracując w Boulay w opiece społecznej, Schuman przyjął obywatelstwo francuskie. W 1919 r. został deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, w którym z ramienia Demokratycznej Partii Ludowej zasiadał do 1940 r. W Zgromadzeniu zajmował się sprawami Alzacji i Lotaryngii, a także pracował w komisji finansów.

14 wrześœnia 1940 r. został aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne. Dzięki pomocy oficera Abwehry Alfreda Topfera udało mu się jednak zbiec z więzienia.

Po II wojnie śœwiatowej Schuman zaangażował się jeszcze mocniej w działalnośœć polityczną. W 1945 r. ponownie został posłem, a w latach 1946 - 1947 pełnił funkcję ministra finansów w kolejnych rządach francuskich. W latach 1947 - 1948 objął tekę premiera Francji zaœ po upadku swojego rządu w kolejnych gabinetach aż do 1953 r. piastował urząd ministra spraw zagranicznych, wreszcie w latach 1955 - 1956 pełnił funkcję ministra sprawiedliwośœci. Zaproponował zacieœśnienie współpracy pomiędzy zachodnimi sojusznikami, dzięki której powstało NATO (1949)

9 maja 1950 roku w sali zegarowej ministerstwa spraw zagranicznych Robert Schuman ogłosił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Plan ten, który przeszedł do historii jako "Plan Schumana", był początkiem procesu jednoczenia Europy.

Po podpisaniu 25 marca 1957 r. Traktatów Rzymskich powołujących do życia EWG i Euroatom, ukonstytuował się Parlament Europejski. Robert Schuman został jego pierwszym przewodniczącym. Funkcję tę piastował do 1960 r., kiedy koniecznośœć leczenia niedokrwistośœci mózgu zmusiła go do zmniejszenia aktywnośœci politycznej.

Robert Schuman zmarł 4 wrześœnia 1963 r. w swojej posiadłośœci w Scy-Chazelle koło Metz. Pochowano go najpierw na miejscowym cmentarzu, a późŸniej jego prochy przeniesiono do kaplicy koœścioła templariuszy stojącego naprzeciwko jego domu.